Download PDF

ALGEMENE INKOOP- EN ONDERAANNEMINGS-

VOORWAARDEN BERGH BEDRIJVEN

I. ALGEMEEN GEDEELTE

Artikel 1: Toepasselijkheid

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle onderhandelingen met, schriftelijke en mondelinge aanbiedingen  aan en schriftelijke en mondelinge aanvragen/ opdrachten en overeenkomsten van Van den Bergh Bouw B.V. (tevens h.o.d.n. Bergh Bouw, Bergh Onderhoudsplan), Bergh Brandscheidingen B.V. en Bergh Bouwsystemen B.V., hierna in enkelvoud te noemen “Bergh Bedrijven”.
1.2 Een opdrachtnemer, ten aanzien van wie deze voorwaarden van toepassing zijn of zijn geweest, wordt geacht ook bij latere aanbiedingen aan, respectievelijk aanvragen en/of opdrachten van Bergh Bedrijven met de toepasselijkheid van deze voorwaarden akkoord te zijn gegaan en de inhoud daarvan te kennen, ook al is dit niet expliciet overeengekomen.
1.3 Alle exoneratiebedingen in deze algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van degene, zowel in dienst van Bergh Bedrijven als derden voor wiens handelen dan wel nalaten Bergh Bedrijven aansprakelijk kan zijn.
1.4 Waar in deze voorwaarden wordt gesproken over “opdrachtnemer” kan hiermee ook worden bedoeld (indien van toepassing) de “ZZP-er”.
1.5 Daar waar in de overeenkomst en deze voorwaarden wordt gesproken van “schriftelijk” dient daar mede onder te worden verstaan “langs elektronische weg”.

Artikel 2: Definities

2.1 Onder “Bergh Bedrijven” wordt verstaan de rechtspersonen Van den Bergh Bouw B.V. (tevens h.o.d.n. Bergh Bouw, Bergh Onderhoudsplan), Bergh Brandscheidingen B.V. en Bergh Bouwsystemen B.V.
2.2 Onder “aanbesteder” wordt verstaan de opdrachtgever van Bergh Bedrijven dan wel een vertegenwoordiger of vertegenwoordigers van die aanbesteder.
2.3 Onder “opdrachtnemer” wordt verstaan de (rechts)persoon die door Bergh Bedrijven wordt ingeschakeld in het kader van een werk of ter uitvoering van aan haar opgedragen werkzaamheden.
2.4 Onder “werk” wordt verstaan de levering van zaken en/of uitvoering van werkzaamheden en/of het verrichten van diensten en/of het verhuren van materiaal en materieel, de aanneming van een werk of enig onderdeel daarvan, dan wel enige andere overeengekomen activiteit, verband houdende met een door Bergh Bedrijven aangenomen werk.

Artikel 3: Verwerking Persoonsgegevens

3.1 Voor zover in het kader van het uitvoeren van de werkzaamheden persoonsgegevens worden verwerkt, zullen deze persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt en overeenkomstig de Wet Bescherming Persoonsgegevens en Algemene Verordening Gegevensbescherming.
3.2 Technische en organisatorische maatregelen zullen worden getroffen om de persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking, daarbij rekening houdend met de stand van de techniek en de aard van de verwerking.

Artikel 4: Aanbieding en bevestiging

4.1 De opdrachtnemer doet in elk geval de door hem opgegeven prijs gestand tot drie maanden na gunning van het werk door de aanbesteder aan Bergh Bedrijven.
4.2 Een mondelinge opdracht wordt steeds geacht te zijn gegeven onder uitdrukkelijk voorbehoud van een schriftelijke bevestiging van Bergh Bedrijven. De inhoud van die mondelinge opdracht moet worden geacht gelijk te zijn aan de schriftelijke bevestiging.
4.3 Een mondelinge opdracht is vrijblijvend en kan te allen tijde door Bergh Bedrijven worden ingetrokken of gewijzigd zolang Bergh Bedrijven deze opdracht niet schriftelijk heeft bevestigd aan de opdrachtnemer.
4.4 Handelingen, toezeggingen, mededelingen, aanbiedingen en aanvragen binden Bergh Bedrijven slechts indien en voor zover deze door haar schriftelijk zijn bevestigd.
4.5 Indien de opdrachtnemer deel uitmaakt van een groep of een dochtermaatschappij is van een andere vennootschap dan wel op enige wijze verbonden is met een andere onderneming, dient de opdrachtnemer dat schriftelijk kenbaar te maken aan Bergh Bedrijven voorafgaand aan de totstandkoming van de overeenkomst dan wel zodra de opdrachtnemer deel is gaan uitmaken van een groep, dochtervennootschap is geworden van een andere vennootschap of op enige ander wijze verbonden is geraakt met een andere onderneming. De opdrachtnemer dient elke wijziging in de zeggenschap over de opdrachtnemer die plaatsvindt tijdens de uitvoering van de opdracht, onmiddellijk nadat bekend wordt dat die wijziging zal gaan plaatsvinden, schriftelijk te melden aan Bergh Bedrijven. Bergh Bedrijven heeft in de situatie van gewijzigde zeggenschap het recht om (aanvullende) zekerheid te verlangen.

Artikel 5: Overeenkomst

5.1 Een overeenkomst tussen partijen komt pas tot stand na uitdrukkelijke aanvaarding door Bergh Bedrijven. Deze uitdrukkelijke aanvaarding blijkt uit de schriftelijke bevestiging van Bergh Bedrijven van de overeenkomst dan wel doordat Bergh Bedrijven uitvoering aan de overeenkomst geeft.
5.2 Op alle overeenkomsten van Bergh Bedrijven zijn van toepassing als waren zij daarin letterlijk opgenomen:

I. Alle op de hoofdaannemingsovereenkomst betrekking hebbende technische en administratieve bepalingen van het toepasselijke bestek, proces-verbaal en/of staat van aanwijzingen of soortgelijke documenten;

II. Al het overige waarvoor Bergh Bedrijven uit hoofde van de hoofdaannemingsovereenkomst tegenover de aanbesteder en/of de bouwdirectie gebonden is.

5.3 Indien in of bij de aanvraag of opdracht de in lid 2 genoemde stukken niet, niet alle of niet volledig zijn toegezonden, rust op de opdrachtnemer de verplichting deze bij Bergh Bedrijven op te vragen en rust op Bergh Bedrijven de verplichting onverwijld aan het verzoek om toezending te voldoen. In geen geval zal de opdrachtnemer zich op onbekendheid met enige, krachtens het voorgaande, voor hem toepasselijke bepaling of stuk kunnen beroepen.
5.4 Het bepaalde in de overeenkomst met de opdrachtnemer prevaleert te allen tijde boven het gestelde in lid 2.
5.5 De opdrachtnemer wordt geacht met de inhoud van de overeenkomst akkoord te zijn gegaan, wanneer deze niet binnen 14 dagen na verzending door Bergh Bedrijven schriftelijk door de opdrachtnemer is weersproken.
5.6 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, gelden ter zake door Bergh Bedrijven verleende opdrachten de prijzen en condities als vermeld in de schriftelijke bevestiging van Bergh Bedrijven.
5.7 De opdrachtnemer is verplicht de opdrachtbevestiging respectievelijk overeenkomst binnen 14 dagen na ontvangst rechtsgeldig ondertekend aan Bergh Bedrijven te retourneren. Indien de opdrachtnemer hieraan niet of niet tijdig voldoet, is Bergh Bedrijven zonder meer gerechtigd elke (betalings)verplichting van haar kant op te schorten totdat het getekende exemplaar in haar bezit is gekomen.
5.8 Tegenover de opdrachtnemer heeft de administratie van Bergh Bedrijven volledige bewijskracht.
5.9 Elke overeenkomst wordt aangegaan onder het voorbehoud van doorgang van het werk. Indien een werk niet of slechts gedeeltelijk doorgang of voortijdig wordt beëindigd vindt respectievelijk de materialen of werkzaamheden niet of slechts gedeeltelijk worden toegepast/uitgevoerd, kan de aanvraag of opdracht door Bergh Bedrijven worden geannuleerd dan wel herzien zonder dat de opdrachtnemer daaraan enig recht op schadevergoeding en/of winstderving en/of (andere) compensatie kan ontlenen. Bergh Bedrijven heeft eveneens het recht de levering respectievelijk uitvoering van de opdracht voor bepaalde of onbepaalde termijn op te schorten of te schorsen, zonder dat de opdrachtnemer daaraan enig recht op schadevergoeding en/of winstderving en/of (andere) compensatie kan ontlenen.
5.10 Indien de overeenkomst is gesloten tussen Bergh Bedrijven en twee of meer opdrachtnemers, zijn deze laatsten steeds hoofdelijk tegenover Bergh Bedrijven gebonden voor de correcte en tijdige uitvoering van de overeenkomst en hoofdelijk aansprakelijk voor kosten en schade.
5.11 Eventueel meer- en/of minderwerk dient te allen tijde onmiddellijk gemeld te worden, en zulks in de vorm van een vaste prijsopgave. Eerst na uitdrukkelijke schriftelijke opdracht door Bergh Bedrijven mag meer- en minderwerk als opgedragen worden beschouwd. Gewijzigde tekeningen en/of verslagen van werkbesprekingen en/of door of namens Bergh Bedrijven getekende bonnen kunnen nimmer als een meer- of minderwerkopdracht worden aangemerkt.
5.12 Zonder schriftelijke opdracht van Bergh Bedrijven is er geen sprake van een wijzigingen in de opdracht van de opdrachtnemer, noch voor zover het de hoeveelheid en aard van de werkzaamheden betreft noch voor zover het de waarde en kwaliteit van de materialen betreft, en kan de opdrachtnemer geen aanspraak maken op prijsverhoging. Dit geldt eveneens onverkort in geval van eventuele additionele eisen van de zijde van de aanbesteder.
5.13 Bergh Bedrijven heeft te allen tijde het recht de overeenkomst op te zeggen, zonder gehouden zijn om gederfde winst en/of andere compensatie te betalen.
5.14 De opdrachtnemer is niet gerechtigd de overeenkomst op te zeggen en niet gerechtig de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 6: Waarschuwingsplicht

6.1 De opdrachtnemer is verplicht Bergh Bedrijven te waarschuwen, en zulks schriftelijk, indien inlichtingen, gegevens, planningen, werkwijzen, instructies, en dergelijke, verstrekt door of namens Bergh Bedrijven of beslissingen genomen door of namens Bergh Bedrijven, fouten bevatten of gebreken vertonen of hij vermoedt dat er sprake is van dergelijke fouten of gebreken. Indien de opdrachtnemer nalaat schriftelijk te waarschuwen, dan is hij aansprakelijk voor de schadelijke gevolgen van zijn nalaten. Met deze bepaling wordt geen enkele afbreuk gedaan aan de waarschuwingsplicht zoals die anderzijds uit de tussen partijen gesloten overeenkomst en uit de wet en de jurisprudentie voortvloeit.

Artikel 7: Intellectuele eigendomsrechten

7.1 De tot de overeenkomst behorende bescheiden, waaronder maar niet uitsluitend begrepen tekeningen, bestek, modellen, constructies, schema’s en calculaties, die Bergh Bedrijven aan de opdrachtnemer heeft verstrekt of die door of namens de opdrachtnemer in het kader van de overeenkomst tussen Bergh Bedrijven en de opdrachtnemer zijn gemaakt, blijven of worden eigendom van Bergh Bedrijven, waarbij Bergh Bedrijven zal gelden als maker en/of ontwerper daarvan.
7.2 Alle intellectuele eigendomsrechten die kunnen worden uitgeoefend ten aanzien van de overeenkomst of de bescheiden als bedoeld in artikel 7.1 berusten bij Bergh Bedrijven.
7.3 Alle door Bergh Bedrijven aan de opdrachtnemer verstrekte bescheiden zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtnemer in het kader van de overeenkomst en mogen door de opdrachtnemer niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht.
7.4 De intellectuele eigendomsrechten worden op het moment van het ontstaan daarvan aan Bergh Bedrijven overgedragen, welke overdracht door Bergh Bedrijven reeds nu voor alsdan wordt aanvaard. Voorzover voor de overdracht van de rechten een nadere akte is vereist, zal de opdrachtnemer op eerste verzoek van Bergh Bedrijven aan de overdracht van deze rechten volledige medewerking verlenen, zonder daaraan voorwaarden te stellen.
7.5 De opdrachtnemer doet jegens Bergh Bedrijven afstand van alle eventueel aan hem toekomende persoonlijkheidsrechten, in de mate waarin de wet zodanige afstand toelaat.
7.6 De opdrachtnemer zal de in artikel 7.1 bedoelde bescheiden uiterlijk bij de levering van de zaken respectievelijk oplevering van de verrichte werkzaamheden aan Bergh Bedrijven verstrekken. Indien deze verstrekking uitblijft alsook indien de opdrachtnemer overigens niet voldoet aan hetgeen in artikel 6 is bepaald, zal Bergh Bedrijven gerechtigd zijn haar (betalings)verplichting op te schorten totdat de bescheiden wel door haar ontvangen zijn respectievelijk door de opdrachtnemer alle verplichtingen als op hem rustende en voortvloeiende uit artikel 7 zijn nageleefd, dit onverminderd het recht van Bergh Bedrijven om wegens andere redenen haar betalingsverplichting op te schorten.
7.7 Indien de in artikel 7 bedoelde verstrekking uitblijft, alsook indien de opdrachtnemer overigens niet voldoet aan hetgeen in artikel 7 is bepaald, zal de opdrachtnemer aan Bergh Bedrijven een direct opeisbare boete verbeuren van 10% (tien procent) van de met de betreffende opdracht of offerte gemoeide aanneemsom of prijs, een en ander ongeacht of deze overtreding aan de opdrachtnemer kan worden toegerekend en onverminderd het recht van Bergh Bedrijven om nakoming en/of schadevergoeding te vorderen.

Artikel 8: Geheimhoudingsplicht

8.1 De opdrachtnemer verplicht zich tot geheimhouding betreffende alle informatie die zij van Bergh Bedrijven of (anderszins) in het kader van de overeenkomst heeft en/of verkrijgt, alsook ten aanzien van andere bedrijfsinformatie, kennis en knowhow, in de meest ruime zin des woords, die aan de opdrachtnemer bij of in het kader van de verleende opdracht bekend zijn geworden respectievelijk zijn gebracht, zowel indien deze informatie Bergh Bedrijven als de aanbesteder betreft.
8.2 Zonder schriftelijke toestemming van Bergh Bedrijven is het de opdrachtnemer niet toegestaan met betrekking tot het werk rechtstreeks met derden te corresponderen, tenzij dat noodzakelijk is voor de vervulling van de opdracht. Wanneer de opdrachtnemer met toestemming van Bergh Bedrijven, rechtstreeks met derden correspondeert, dienen gelijktijdig afschriften aan Bergh Bedrijven te worden toegezonden.
8.3 Indien de verplichtingen uit artikel 8 door de opdrachtnemer worden geschonden, verbeurt de opdrachtnemer aan Bergh Bedrijven een direct opeisbare boete van 10% (tien procent) van de met de betreffende overeenkomst gemoeide aanneemsom of prijs, onverminderd het recht van Bergh Bedrijven om ook nakoming en/of volledige chadevergoeding te vorderen.

Artikel 9: Non-concurrentie

9.1 De opdrachtnemer zal zich, zowel onmiddellijk als middellijk via een groepsmaatschappij, dochtermaatschappij, bouwcombinatie, via tussenkomst van derden of anderszins, geheel onthouden van het doen van prijsopgaven en/of aanbiedingen aan de aanbesteder en/of het aanvaarden van opdrachten van de aanbesteder, waaronder begrepen die voor uitbreidingen respectievelijk wijzigingen betreffende het werk, gedurende een periode tot één jaar ná voltooiing van de opdracht, behoudens indien en voor zover Bergh Bedrijven daarvoor uitdrukkelijk schriftelijk toestemming verleent. Aan deze toestemming kunnen nadere voorwaarden worden verbonden.
9.2 Indien de in dit artikel genoemde verplichtingen door opdrachtnemer geschonden worden, verbeurt opdrachtnemer aan Bergh Bedrijven een direct opeisbare boete van 10% (tien procent) van de met het in artikel 9.1 bedoelde werk en/ of leverantie gemoeide aanneemsom of prijs, onverminderd het recht van Bergh Bedrijven om ook nakoming en/of volledige schadevergoeding te vorderen.

Artikel 10: Uitbesteding; betaling aan derden

10.1 Het is de opdrachtnemer, zonder schriftelijke toestemming van Bergh Bedrijven, niet toegestaan om het werk geheel of gedeeltelijk in onderaanneming uit te besteden aan derden of werknemers in te lenen. In het geval waarin Bergh Bedrijven toestemming verleent, zal de opdrachtnemer de bepalingen uit de overeenkomst tussen Bergh Bedrijven en hem ook van toepassing doen zijn op zijn overeenkomst met de betreffende derde. Ook bij inschakeling van derden blijft de opdrachtnemer jegens Bergh Bedrijven ten volle verantwoordelijk voor het werk.
10.2 De opdrachtnemer dient zich bij uitvoering van de overeenkomst te houden aan geldende wet- en regelgeving, de van toepassing zijnde cao en de afspraken die zij heeft gemaakt in individuele (arbeids)overeenkomsten. De opdrachtnemer dient, met inachtneming van het bepaalde in artikel 10.1, bij het inschakelen van een derde te bedingen dat deze derde gehouden is tot naleving van de geldende wet- en regelgeving, de van toepassing zijnde cao en alle afspraken die gemaakt zijn in de individuele (arbeids)overeenkomsten. De opdrachtnemer dient tevens te bedingen dat de derde vervolgens bedoelde verplichtingen onverkort oplegt aan alle partijen met wie hij op zijn beurt overeenkomsten aangaat.
10.3 De opdrachtnemer dient te bedingen dat de derde naast hem hoofdelijk tegenover Bergh Bedrijven gebonden is voor een correcte en tijdige nakoming van de overeenkomst.
10.4 Overdracht en/of uitbesteding laat onverlet de verplichtingen die de opdrachtnemer op grond van de overeenkomst tegenover Bergh Bedrijven heeft.
10.5 De opdrachtnemer staat er tegenover Bergh Bedrijven voor in dat door hem alle derden die ter zake van het werk een vordering op hem hebben, met inachtneming van het wettelijk stelsel van voorrechten, onmiddellijk uit de door Bergh Bedrijven te verrichten betalingen worden voldaan. Desgewenst is Bergh Bedrijven gerechtigd zich ter zake schriftelijk te laten informeren alvorens verder betalingen aan de opdrachtnemer te verrichten. Bij niet nakoming van deze op de opdrachtnemer rustende verplichting is Bergh Bedrijven voorts gerechtigd, na voorafgaande schriftelijke waarschuwing, de haar gebleken vorderingen van bedoelde derden rechtstreeks namens de opdrachtnemer te vol doen en deze betalingen met de opdrachtnemer te verrekenen, ter zake waarvan Bergh Bedrijven de opdrachtnemer schriftelijk in kennis zal stellen.
10.6 Bovenop het vorenstaande, geldt dat de opdrachtnemer alleen een deel van het werk kan uitbesteden aan een ZZP-er, wanneer dit geschiedt conform de betreffende goedgekeurde modelovereenkomst van onderaanneming van de Belastingdienst. De opdrachtnemer ziet er op toe dat de feitelijke situatie en omstandigheden waaronder wordt gewerkt overeen komen met de afspraken in de gehanteerde modelovereenkomst.

Artikel 11: Zekerheid; verrekening; cessieverbod

11.1 Bergh Bedrijven is te allen tijde gerechtigd van de opdrachtnemer een (aanvullende) zekerheid te vragen voor de nakoming door de opdrachtnemer van al zijn verplichtingen uit de overeenkomst. De zekerheid blijft van kracht tot het tijdstip waarop het werk is opgeleverd, met dien verstande dat, indien sprake is van opleveringsgebreken, de zekerheid van kracht blijft tot het tijdstip waarop de opdrachtnemer deze gebreken heeft hersteld. Indien een onderhoudstermijn is overeengekomen, blijft de zekerheid ook dan van kracht totdat door Bergh Bedrijven is geconstateerd dat de opdrachtnemer aan zijn verplichtingen heeft voldaan. Zolang de zekerheid niet is gesteld, heeft Bergh Bedrijven het recht om haar (betalings)verplichtingen op te schorten en/of het werk in onvoltooide staat te beëindigen en is de opdrachtnemer schadeplichtig.
11.2 Bergh Bedrijven is gerechtigd tot compensatie of verrekening van de in verband met de overeenkomst aan de opdrachtnemer verschuldigde bedragen, met wat zij van de opdrachtnemer te vorderen heeft uit welke hoofde dan ook.
11.3 Het is de opdrachtnemer verboden zijn vorderingen op Bergh Bedrijven aan derden te cederen, te verpanden of, onder welke titel dan ook, in eigendom over te dragen. In geval de opdrachtnemer met het vorenstaande in strijd handelt, is, onverminderd de uit deze wanprestatie voortvloeiende aanspraken en verweren van Bergh Bedrijven tegenover de opdrachtnemer en de derde(n), de vordering van de opdrachtnemer in ieder geval eerst opeisbaar na de oplevering van het werk en na herstel van de opleveringspunten en afgifte van de revisietekeningen en garantiecertificaten.
11.4 De opdrachtnemer doet afstand van zijn recht op verrekening en om een beroep te doen op opschorting, waaronder het inroepen van een retentierecht.

Artikel 12: Verzekering; schade en materiaal/materieel e.d.

12.1 De opdrachtnemer dient zijn aansprakelijkheden te verzekeren, zonder dat in de polisvoorwaarden of anderszins daarin een verwijzing, exceptie of afwenteling voortkomt met betrekking tot andere al dan niet eerder door hem gesloten verzekeringen respectievelijk aansprakelijkheidsverzekeringen van andere partijen. Tot de te verzekeren aansprakelijkheden behoren in ieder geval de aansprakelijkheid met betrekking tot de materialen, materieel, gereedschap et cetera, die de opdrachtnemer voor het werk heeft toegepast en/of door Bergh Bedrijven aan hem daartoe ter beschikking zijn gesteld. Voorts de aansprakelijkheden welke zijn opgesomd in artikel 21, als ook producten- en dienstenaansprakelijkheden na (op)levering en steeds met inbegrip van brand- en/of explosieaansprakelijkheid. Indien de opdrachtnemer in de hoedanigheid van leverancier optreedt, dient zijn aansprakelijkheidsverzekering in elk geval onverkort zijn aansprakelijkheid tegenover de uiteindelijke afnemers/gebruikers, ongeacht het aantal tussen gelegen doorleveringen, van zijn product ook na (op)levering te omvatten. Bij inzet van motorrijtuigen en ander rollend materieel dient de opdrachtnemer te verzekeren de schade tegenover Bergh Bedrijven en/of derden wegens aansprakelijkheden:

a. waarvoor een verzekeringsplicht bestaat op grond van de Wet Aansprakelijkheidsverzekeringen Motorrijtuigen (WAM) en/of de Wet Autovervoer Personen;

b. waarvoor door de Federatie van Nederlands Kraanverhuurbedrijven standaard verzekeringscondities zijn opgesteld en wel ten minste conform de verzekeringscondities.

Bovengenoemde verzekeringen dienen te worden afgesloten voor minimaal € 5.000.000,00. De opdrachtnemer is verplicht aan Bergh Bedrijven een dekkingsbevestiging te overleggen. Verder is de opdrachtnemer verplicht desgevraagd de betreffende polissen en de betalingsbewijzen aan Bergh Bedrijven ter beschikking te stellen. Bergh Bedrijven wordt tevens onherroepelijk gemachtigd om bij de respectievelijke verzekeraar te informeren of de verschuldigde premie is betaald. Bergh Bedrijven is gerechtigd haar betaling op te schorten zolang de opdrachtnemer niet aan zijn informatieplicht in deze heeft voldaan. Indien de opdrachtnemer niet aan zijn verzekeringsplicht voldoet of ter zake daarvan geen afdoende informatie verstrekt, is Bergh Bedrijven gerechtigd de bedoelde aansprakelijkheden voor rekening van de opdrachtnemer te verzekeren en de daarmee gemoeide kosten met de opdrachtnemer te verrekenen.

12.2 De opdrachtnemer is als onderaannemer meeverzekerd onder de CAR-polis van Bergh Bedrijven. Met terzijdestelling van hetgeen hieromtrent eventueel in het bestek of anderszins met de opdrachtgever is overeengekomen, zal Bergh Bedrijven de opdrachtnemer uitsluitend toegang tot haar CAR-polis verlenen voor schade aan het aan de opdracht nemer opgedragen werk (of de daarvoor bestemde materialen) en voor die zaken die de opdrachtnemer ter uitvoering van de opgedragen werkzaamheden daadwerkelijk in bewerking heeft indien en voor zover de opdrachtnemer hier voor zelf niet verzekerd is of zou zijn geweest indien deze clausule niet had bestaan. De opdrachtnemer is aansprakelijk en dient Bergh Bedrijven te vrijwaren voor alle schade die verband houdt met de opgedragen werkzaamheden.
12.3 Bergh Bedrijven is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal en/of vandalisme voor wat betreft materialen, materieel, gereedschap en dergelijke, alles in de meest uitgebreide zin des woords, van de opdrachtnemer, ook niet indien dat samenhangt met gedragingen van haar personeel en ingeschakelde derden/hulppersonen. De gevolgen daarvan zijn voor rekening van de opdrachtnemer die eventuele verzekeringen daartegen zelf en voor zijn eigen rekening dient te sluiten. Dat geldt ook voor materialen, materieel, gereedschap dat door de opdrachtnemer wordt opgeslagen in door Bergh Bedrijven ter beschikking gestelde ruimten. Het in dit lid bepaalde geldt niet bij de situatie als bedoeld in artikel 12.2 indien sprake is van opzet of grove schuld van Bergh Bedrijven.

Artikel 13: Bijkomende verplichtingen; levering en certificaten e.d.

13.1 Alle leveringen en werkzaamheden welke niet met zoveel woorden in de schriftelijke opdracht zijn genoemd doch welke noodzakelijk zijn voor een goed functioneren van geleverde zaken respectievelijk voor een goede oplevering van het werk, worden geacht in de opdracht te zijn begrepen, dat met inbegrip van de te vervaardigen en in voldoende mate ter beschikking te stellen ontwerpen, berekeningen, tekeningen en gebruiksvoorschriften. Voorts dient de opdrachtnemer voor zijn rekening zorg te dragen voor alle benodigde (aansluitings)vergunningen en keuringen, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen.
13.2 De opdrachtnemer verklaart bekend te zijn met alle voorwaarden, voorschriften en bepalingen waaronder begrepen wetten en verordeningen van de Nederlandse en Europese overheid. De opdrachtnemer verplicht zich al deze voor waarden en bepalingen, wetten en verordeningen na te leven en in acht te nemen.
13.3 De opdrachtnemer dient, voor zover van toepassing, alle certificaten, attesten, garantiebewijzen, instructieboeken, (revisie)tekeningen en/of onderhoudsstukken zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen twee weken na levering van de zaken respectievelijk oplevering van zijn werkzaamheden in het bezit van Bergh Bedrijven te stellen, bij gebreke waarvan Bergh Bedrijven gerechtigd is haar betaling op te schorten tot aan deze verplichtingen is voldaan.

Artikel 14: Prijs

14.1 In de prijs zijn begrepen alle leveringen en werkzaamheden, waaronder ook die als bedoeld in artikel 13.1.
14.2 Alle prijzen voor levering van zaken gelden voor levering van de zaken franco op de in artikel 28 bedoelde plaats en zijn inclusief alle kosten van emballage, inladen, transport en lossen van zaken en kosten van verzekering, echter exclusief B.T.W. Deze bijkomende kosten worden door Bergh Bedrijven niet voorgeschoten.
14.3 De in de overeenkomst tussen Bergh Bedrijven en de opdrachtnemer vermelde prijs is vast voor de duur van het werk. Er zal geen verrekening plaatsvinden in geval van stijging van lonen, sociale lasten, prijzen, materialen, transportkosten, belastingen, (invoer)rechten, wisselkoersen en dergelijke, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Een dergelijke afwijking geldt uitsluitend voor het betreffende (gedeelte van het) werk.

Artikel 15: Facturering

15.1 De opdrachtnemer is gehouden voor ieder werk afzonderlijke facturen in enkelvoud in te dienen. De betreffende factuur dient gespecificeerd te zijn en te vermelden het door Bergh Bedrijven aangegeven project- en/of contract nummer evenals de datum van de opdracht.
15.2 De door opdrachtnemer aan Bergh Bedrijven te verzenden facturen dienen te voldoen aan de eisen, gesteld in of krachtens de Wet op de Omzetbelasting.
15.3 De facturen dienen, naast het bepaalde in artikel 15.1, in ieder geval vergezeld te worden door de door of namens Bergh Bedrijven voor akkoord getekende bonnen, zonder dat deze bonnen als een bevestiging van de opdracht en/of goed keuring van het werk of van afgeleverde zaken kunnen worden beschouwd. Deze bonnen geven de opdrachtnemer nooit als zodanig recht op betaling. Zij gelden slechts als een opgave van de omvang van de door de opdrachtnemer geleverde zaken of verrichte werkzaamheden.
15.4 Voorts dient, naast het bepaalde in artikel 15.1 en 15.2, een termijnfactuur het totaalbedrag van de opdracht te vermelden evenals het volgnummer van de gefactureerde termijn en een overzicht van de al gedeclareerde termijnen.
15.5 Indien de facturen van de opdrachtnemer een loonsom bevatten, zullen zij daarnaast voorzien moeten zijn van een specificatie van de gewerkte uren waarop de loonsom betrekking heeft, bestaande uit een door Bergh Bedrijven en de opdrachtnemer ondertekende mandagenspecificatie van de op het werk gewerkt hebbende/werkzaam zijnde personen van de opdrachtnemer respectievelijk diens onderaannemers te worden verwacht.
15.6 De opdrachtnemer is uitdrukkelijk niet gerechtigd de factuur te verhogen met een kredietbeperkingstoeslag.
15.7 Facturen die niet aan de eisen van de voorgaande leden van dit artikel voldoen, worden niet in behandeling genomen en worden niet betaald.

Artikel 16: Betaling

16.1 Bergh Bedrijven zal de facturen die in overeenstemming zijn met artikel 15 voldoen op de wijze en in de termijnen als in de schriftelijke opdracht is overeengekomen. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, geldt als betalingstermijn 45 (vijfenveertig) dagen na ontvangst van de factuur en mits goedkeuring van de geleverde zaken dan wel oplevering van (een deel van) het werk en goedkeuring daarvan door Bergh Bedrijven en de aanbesteder heeft plaatsgevonden.
16.2 Bergh Bedrijven zal geen vooruitbetalingen doen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Verder zal Bergh Bedrijven geen zekerheid behoeven te stellen in welke vorm dan ook.
16.3 In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtnemer zijn de vorderingen van Bergh Bedrijven op de opdrachtnemer onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 17: Eindafrekening

17.1 De opdrachtnemer is verplicht binnen veertien dagen nadat hij zijn prestatie heeft verricht zijn eindafrekening bij Bergh Bedrijven in te dienen, waarin alle aanspraken waarop de opdrachtnemer meent recht te hebben, zoals die op bijbetaling, meerwerk en dergelijke, tot uitdrukking worden gebracht. Indien de betreffende factuur na genoemde datum, anders dan ten gevolge van overmacht in de zin van de wet, is ingediend, is sprake van verval van aanspraak.

Artikel 18: Garantie

18.1 De opdrachtnemer garandeert dat de geleverde zaken/de uitgevoerde werkzaamheden – daaronder begrepen de daarvoor gebruikte zaken – zijn:

a. van goede kwaliteit, zonder gebrek in ontwerp, constructie, uitvoering (montage) en materialen, en bovendien geschikt voor het doel waarvoor zij zijn bestemd en de wijze waarop deze worden toegepast in het werk;

b. in overeenstemming met wat in de overeenkomst en in de tot de overeenkomst behorende bescheiden is bepaald en conform alle van toepassing zijnde normbladen en standaardbepalingen en alle voorschriften waaronder de voorschriften van plaatselijke, regionale, landelijke en Europese overheidsinstanties en nutsbedrijven.

18.2 Daarnaast zal voor het geleverde/opgeleverde (deel van het) werk, de garantie gelden en niet eerder verstrijken dan welke Bergh Bedrijven tegenover haar aanbesteder dient te verstrekken, doch indien de gebruikelijke garantie van de opdrachtnemer/fabrieksgarantie uitgebreider is dan de hiervoor bedoelde, zal in ieder geval de meest uitgebreide (ten gunste van Bergh Bedrijven en de aanbesteder) garantie gelden.
18.3 Ten aanzien van vorenstaande garantieverplichtingen is elk beroep op overmacht door de opdrachtnemer, anders dan natuurrampen, uitgesloten.
18.4 Bergh Bedrijven is gerechtigd haar betalingsverplichtingen ten opzichte van de opdrachtnemer op te schorten totdat deze aan zijn garantieverplichtingen heeft voldaan. Betaling door Bergh Bedrijven ontslaat de opdrachtnemer niet van enige garantieverplichting en aansprakelijkheid.
18.5 De opdrachtnemer zal alle gebreken die de zaken/de uitgevoerde werkzaamheden vertonen, onmiddellijk nadat sprake is van een gebrek, voor zijn rekening en in overleg met Bergh Bedrijven herstellen of vervangen. Alle aan het herstel of de vervanging van het gebrek verbonden kosten, evenals de verdere uit het gebrek voortvloeiende kosten en/of schade van Bergh Bedrijven of de aanbesteder (waaronder gevolgschade), zijn voor rekening van de opdrachtnemer.
18.6 Indien de opdrachtnemer naar het oordeel van Bergh Bedrijven het gebrek te laat en/of niet behoorlijk wegneemt dan wel opheffing van het gebrek geen uitstel kan lijden, staat het Bergh Bedrijven vrij hetgeen nodig is op kosten van de opdrachtnemer uit te voeren of te laten uitvoeren.
18.7 Bergh Bedrijven is gerechtigd om in plaats van herstel en/of vervanging volledige compensatie en/of schadevergoeding te vorderen.
18.8 Garanties die door de door de opdrachtnemer ingeschakelde derden met betrekking tot het werk zijn verstrekt worden geacht door de opdrachtnemer te zijn verstrekt. Ter zake deze garanties verbindt de opdrachtnemer zich op eerste verzoek van Bergh Bedrijven zorg te dragen voor de nakoming van de uit genoemde garanties voortvloeiende rechten en aanspraken, als ware het zijn eigen verplichting.

Artikel 19: Inspectie en keuring

19.1 Bergh Bedrijven en/of de aanbesteder hebben te allen tijde het recht de bestelde of geleverde zaken, waar deze zich ook mochten bevinden, respectievelijk de (in uitvoering zijnde) werkzaamheden – daaronder begrepen de daarvoor gebruikte zaken – te (doen) inspecteren of te (doen) keuren. Alsdan zal de opdrachtnemer zorgen voor zodanige faciliteiten dat keuring overeenkomstig de eisen van Bergh Bedrijven en/of de aanbesteder kan plaatsvinden. Het kosteloos verstrekken van monsters en dergelijke is daaronder begrepen. De opdrachtnemer dient Bergh Bedrijven uit eigen beweging te berichten wanneer bedoelde zaken voor keuring gereed zijn.
19.2 De kosten van deze keuring komen ten laste van de opdrachtnemer. Inspectie of goedkeuring ontslaat de opdrachtnemer niet van enige garantieverplichting of aansprakelijkheid.
19.3 Bergh Bedrijven is bevoegd een bewijs van oorsprong van de bouwstoffen te verlangen.

Artikel 20: Vrijwaring

20.1 Voor zover het door de opdrachtnemer niet of niet volledig naleven van zijn contractuele dan wel wettelijke verplichtingen tot gevolg heeft dat Bergh Bedrijven tegenover derden aansprakelijk wordt gesteld, vrijwaart de opdrachtnemer Bergh Bedrijven en stelt hij Bergh Bedrijven volledig schadeloos. Daarbij zal de opdrachtnemer ook alle kosten van rechtsbijstand en overige bijstand vergoeden die Bergh Bedrijven mocht maken als gevolg van deze aansprakelijkstellingen.
20.2 Opdrachtnemer vrijwaart Bergh Bedrijven voor en stelt Bergh Bedrijven volledig schadeloos ter zake van aanspraken wegens inbreuken op intellectueel eigendomsrechten van derden ter zake van door hem geleverde zaken en/of verrichte werkzaamheden. Daarbij zal de opdrachtnemer Bergh Bedrijven ook alle kosten van rechtsbijstand en overige bijstand vergoeden die zij mocht lijden als gevolg van acties van (vermeende) gerechtigden.

Artikel 21: Aansprakelijkheid en schadevergoeding

21.1 De opdrachtnemer is aansprakelijk voor alle schade, inclusief bedrijfsschaden en -kosten en gevolgschade, die Bergh Bedrijven, personen en/of ondernemingen werkzaam bij of voor Bergh Bedrijven, en derden ten gevolge van de wanprestatie dan wel de onrechtmatige daad van de opdrachtnemer of van de door hem ingeschakelde derden mochten lijden. Onder schade in de voorgaande zin worden in ieder geval begrepen alle kosten (die van gebruik van eigen materieel, materiaal en personeel hieronder begrepen) die Bergh Bedrijven zich moet getroosten om de effecten van wanprestatie zoveel mogelijk ongedaan te maken, de door de aanbesteder bij Bergh Bedrijven dientengevolge in samenhang met de wanprestatie in te houden kortingen respectievelijk de door Bergh Bedrijven aan de aanbesteder verschuldigde boeten, schadevergoedingen en dergelijke.
21.2 Een gelijke aansprakelijkheid bestaat voor schaden veroorzaakt/toegebracht door zaken die de opdrachtnemer voor de uitvoering van de overeenkomst gebruikt (zoals bijvoorbeeld materieel, werktuigen, gereedschappen, alsmede gebruikte materialen) of aan Bergh Bedrijven heeft verhuurd of ter beschikking gesteld, welke schaden zijn toegebracht aan in artikel 21.1 genoemde personen en/of derden.
21.3 De opdrachtnemer is aansprakelijk voor alle schade die Bergh Bedrijven lijdt of zal lijden ten gevolge van ontbinding van de overeenkomst tussen partijen, daaronder mede begrepen eventuele meerkosten door de afwerking of uitvoering door Bergh Bedrijven of een derde.
21.4 Voor rekening van de opdrachtnemer komen alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, daaronder mede begrepen de kosten van rechtskundige bijstand, welke Bergh Bedrijven moet maken ten gevolge van de wanprestatie dan wel onrechtmatige daad van de opdrachtnemer.
21.5 De derde is naast de opdrachtnemer hoofdelijk tegenover Bergh Bedrijven aansprakelijk voor alle schade en kosten genoemd in artikel 21.1. De opdrachtnemer dient dat ook weer in de met de met de opdracht aanvaardende leverancier / onderaannemer te sluiten overeenkomst te bedingen.
21.6 Ten aanzien van tekortkomingen in de nakoming van de verplichtingen door de opdrachtnemer of door hem ingeschakelde personen of andere derden is elk beroep op overmacht, anders dan natuurrampen, uitgesloten.
21.7 Bergh Bedrijven is niet aansprakelijk voor enige schade en kosten van de opdrachtnemer, van door de opdrachtnemer ingeschakelde personen of van andere derden, waaronder schade en kosten wegens verlies of beschadiging van materiaal van de opdrachtnemer of door hem ingeschakelde personen of andere derden vanwege eventuele aansprakelijkheid op grond van gedragingen van haar of haar werknemers (of het afwezig zijn daarvan), behoudens en voor zover de opdrachtnemer kan aantonen dat er sprake is van opzet of grove schuld van Bergh Bedrijven.
21.8 Bergh Bedrijven is in geen geval aansprakelijk voor bedrijfsschade en/of gevolgschade van de opdrachtnemer.
21.9 Indien en voor zover Bergh Bedrijven aansprakelijk is voor schade van de opdrachtnemer of door hem ingeschakelde personen of andere derden en ter zake van die aansprakelijkheid is verzekerd, is zij slechts verplicht schade toegebracht aan de opdrachtnemer of door hem ingeschakelde personen of andere derden te vergoeden tot ten hoogste het bedrag dat door haar verzekeraar(s) wordt uitgekeerd. De polisvoorwaarden liggen voor de opdrachtnemers bij Bergh Bedrijven ter inzage.

Artikel 22: Gehele of gedeeltelijke ontbinding

22.1 In de navolgende gevallen heeft Bergh Bedrijven, na deugdelijke ingebrekestelling (tenzij sprake is van sub b) doch zonder dat rechterlijke tussenkomst vereist is, het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden door een aldus luidende schriftelijke verklaring, ongeacht haar verdere rechten onder meer tot vordering van schadevergoeding en/of opschorting van haar verplichting:

a. Indien de opdrachtnemer:
– met de uitvoering van de opdracht niet stipt en/of tijdig een aanvang maakt;
– voor de uitvoering onvoldoende (deugdelijk opgeleid en/of bekwaam) personeel of materieel inzet;
– met de uitvoering onvoldoende voortgang maakt;
– aan de uitvoering onvoldoende zorg besteedt;
– de opdrachten of afwijzingen van of vanwege Bergh Bedrijven en/of de aanbesteder niet of niet behoorlijk of tijdig nakomt;
– het werk zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Bergh Bedrijven geheel of gedeeltelijk aan derden overdraagt en/of uitbesteedt;
– de schriftelijke kennisgeving als bedoeld in artikel 3.5 niet (tijdig) heeft verricht;
– één of meer van zijn overige contractuele verplichtingen niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, al dan niet met als gevolg dat vertraging in het werk of een gedeelte daarvan ontstaat/te duchten is of dreigt; al het voorgaande ter uitsluitende beoordeling van Bergh Bedrijven en/of de aanbesteder;

b. Indien de opdrachtnemer door faillissement, door de (voorlopige) surséance van betaling, door onder curatele stelling, door beslaglegging of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen daarvan verliest;

c. Indien de opdrachtnemer (onderdelen van) zijn onderneming geheel of gedeeltelijk overdraagt, liquideert of stillegt of de opdrachtnemer – natuurlijk persoon – overlijdt;

d. In gevallen waarin naar het oordeel van Bergh Bedrijven sprake is van verminderde kredietwaardigheid van de opdrachtnemer;

e. Indien de zeggenschap over de opdrachtnemer wijzigt.

22.2 Bij (gedeeltelijke) ontbinding heeft Bergh Bedrijven, onverminderd haar recht op vergoeding van schade en kosten, het recht naar haar keuze:

a. de al geleverde zaken/de al uitgevoerde werkzaamheden voor rekening van de opdrachtnemer naar haar terug te sturen/af te breken en de voor deze zaken/dit werk al gedane betalingen terug te vorderen;

b. de overeenkomst zelf of door derden te laten voltooien, eventueel met gebruikmaking van het al door de opdrachtnemer geleverde/uitgevoerde werkzaamheden en de door de opdrachtnemer geleverde respectievelijk op het werk aangevoerde materialen, materieel en dergelijke al dan niet tegen een achteraf overeen te komen redelijke vergoeding.

22.3 Bij ontbinding door Bergh Bedrijven van de overeenkomst en bij faillissement van de opdrachtnemer, heeft te gelden dat de latente garantieclaim van Bergh Bedrijven ten minste gelijk is aan 5% van de opdrachtsom.
22.4 Indien sprake is van opslag in een afgesloten container van de opdrachtnemer is Bergh Bedrijven gerechtigd, en nu voor alsdan onherroepelijk gemachtigd door de opdrachtnemer, om zich daartoe de toegang te verschaffen, zulks indien de opdrachtnemer ondanks schriftelijke sommatie nalaat Bergh Bedrijven toegang te verschaffen.
22.5 De opdrachtnemer is zonder schriftelijke toestemming van Bergh Bedrijven niet gerechtigd (hem toebehorende of door hem achtergelaten) zaken op het werk op te halen of anderszins te verwijderen.
22.6 De vorderingen die Bergh Bedrijven ten gevolge van de ontbinding van de overeenkomst met de opdrachtnemer mocht hebben of verkrijgen, inclusief haar eventuele vordering tot vergoeding van schade en kosten, zijn terstond en geheel opeisbaar.
22.7 Terzake van dat deel dat is uitgevoerd en/of geleverd zal de opdrachtnemer aan Bergh Bedrijven de productcertificaten, garanties en revisietekeningen et cetera overhandigen.

Artikel 23: Retourzendingen

23.1 Wanneer standaard en/of courante handelszaken vanwege buiten de invloedsfeer van Bergh Bedrijven liggende oorzaken overcompleet raken of niet langer bij uitvoering van het werk vereist zijn, moeten deze door de opdrachtnemer tegen de gefactureerde prijs worden teruggenomen.

Artikel 24: Geschillenregeling; toepasselijk recht

24.1 Op door deze voorwaarden beheerste overeenkomsten en offertes is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
24.2 Alle geschillen welke tussen partijen mochten rijzen in verband met of naar aanleiding van een tussen hen gesloten overeenkomst die door deze voorwaarden worden beheerst, daaronder begrepen die geschillen welke slechts door één van de partijen als zodanig worden beschouwd, zullen ter keuze van Bergh Bedrijven òf aan de Raad voor Arbitrage voor de Bouw òf aan de Nederlandse (burgerlijke) rechter in het arrondissement van Bergh Bedrijven dienen te worden voorgelegd, behoudens indien de wet dwingend anders voorschrijft.
24.3 Indien door een of andere oorzaak geschillen mochten ontstaan, is de opdrachtnemer niet gerechtigd de lopende overeenkomsten op te schorten of te wijzigen.

Artikel 25: Geldigheid bepalingen

25.1 Indien een van de bedingen van deze algemene voorwaarden nietig wordt geoordeeld of wordt vernietigd, heeft dat geen gevolg voor de geldigheid van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden.

II. BIJZONDER GEDEELTE

A. DE INKOOP VAN ZAKEN

Artikel 26: Algemeen

26.1 In geval van inkoop van zaken gelden niet alleen de artikelen van dit hoofdstuk A doch tevens de artikelen uit het Algemeen Gedeelte en voorts de artikelen uit het navolgende hoofdstuk B, voor zover deze daarvoor in aanmerking komen, bijvoorbeeld indien door de opdrachtnemer zowel zaken worden geleverd als met en/of in verband met deze zaken onderaannemingswerkzaamheden worden verricht.

Artikel 27: De wijze van levering

27.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, geschiedt de levering Franco. De zaken reizen en worden getransporteerd geheel voor rekening en risico van de opdrachtnemer.
27.2 De zaken moeten overeenkomstig de aanwijzingen van Bergh Bedrijven en/of de aanbesteder worden gelost en opgeslagen. Breuk en/of beschadiging, ontstaan bij het laden, transport en/of bij het lossen of tassen, zijn voor rekening van de opdrachtnemer, ook wanneer de breuk en/of beschadiging later wordt geconstateerd, tenzij de opdrachtnemer aantoont dat de schade is ontstaan door opzet of grove schuld van Bergh Bedrijven.
27.3 Lossen en tassen buiten de geldende werktijden van Bergh Bedrijven kan alleen plaatsvinden na haar voorafgaande goedkeuring.
27.4 De zaken moeten behoorlijk zijn verpakt. De opdrachtnemer is aansprakelijk voor schade veroorzaakt na lossing en opslag door onvoldoende verpakking en/of beschadiging of vernieling van deze verpakking.

Artikel 28: Plaats van levering

28.1 De opdrachtnemer zal de zaken leveren op de plaats vermeld in de overeenkomst.
28.1 Indien Bergh Bedrijven voor de levering verlangt dat de zaken op een andere dan de overeengekomen plaats worden geleverd, zal de opdrachtnemer gehouden zijn hieraan zijn medewerking te verlenen. Bergh Bedrijven zal enkel slechts gehouden zijn daarvoor extra transportkosten te vergoeden voor zover de opdrachtnemer kan aantonen dat hij deze kosten daadwerkelijk heeft moeten maken als gevolg van de verandering van de plaats van levering. Slechts extra transportkosten komen voor vergoeding in aanmerking. Andere mogelijk daardoor veroorzaakte extra kosten zal de opdrachtnemer niet in rekening brengen bij Bergh Bedrijven, en ook niet bij de aanbesteder.

Artikel 29: Tijdstip van levering

29.1 De leveringen dienen op het in de opdracht vastgestelde tijdstip te geschieden en/of plaats te vinden overeenkomstig het door Bergh Bedrijven vastgestelde laatst geldende leverschema. Indien Bergh Bedrijven om welke reden ook niet in staat is de zaken op het overeengekomen tijdstip en/of conform het vastgestelde leverschema in ontvangst te nemen, zal de opdrachtnemer, nadat Bergh Bedrijven hiervan melding heeft gemaakt, de zaken bewaren, beveiligen en alle redelijke maatregelen treffen om achteruitgang in kwaliteit te voorkomen, totdat zij geleverd kunnen worden en vervolgens geleverd zijn.
29.2 De in de overeenkomst vermelde levertijd en/of het vastgestelde laatst geldende leverschema bindt de opdrachtnemer, met dien verstande dat Bergh Bedrijven het recht heeft zonder dat de opdrachtnemer aanspraak heeft op prijswijziging of enige andere vergoeding, het moment van levering nader vast te stellen (door afroep) en daarmee in te passen in de voortgang van het werk.
29.3 Bergh Bedrijven is steeds bevoegd de daaropvolgende door de opdrachtnemer te verrichten prestatie nader te bepalen en daarmee in te passen in de voortgang van het werk, ook indien de overeenkomst een – andere – bepaalde volgorde mocht inhouden. Wat het werk in dit verband verlangt staat uitsluitend ter beoordeling aan Bergh Bedrijven.
29.4 Indien de opdrachtnemer zijn contractuele prestatie niet op het in de vorige leden bedoelde momenten/of overeenkomstig het in de vorige leden bedoelde tijdsschema zal kunnen voltooien, is hij verplicht Bergh Bedrijven hiervan onmiddellijk in kennis te stellen en zijn de artikelen 21 en 22 onverkort van toepassing.

Artikel 30: Hoeveelheden

30.1 De in de overeenkomst vermelde hoeveelheden zijn zo nauwkeurig mogelijk opgegeven. De opdrachtnemer dient echter, zonder prijsaanpassing per eenheid, zoveel meer of minder te leveren als het werk vereist of gaandeweg blijkt te vereisen.

Artikel 31: Eigendomsovergang

31.1 De eigendom en het risico van de zaken gaat op Bergh Bedrijven dan wel de aanbesteder over direct nadat de zaken conform de overeenkomst zijn afgeleverd en goedgekeurd.
31.2 In geval is overeengekomen dat de eigendom van de zaken al voor de aflevering en goedkeuring overgaat, is de opdrachtnemer gehouden deze zaken voldoende te verzekeren en als een goed huisvader te beheren tot het moment van aflevering.
31.3 In geval zaken teruggezonden en/of niet geaccepteerd worden, worden eigendom en risico geacht nooit op Bergh Bedrijven dan wel de aanbesteder te zijn overgegaan.
31.4 De opdrachtnemer is op eerste verzoek van Bergh Bedrijven verplicht bij levering van door hem van derden betrokken zaken een verklaring van een derde over te leggen, inhoudende dat de opdrachtnemer uitdrukkelijk de bevoegdheid heeft bij aflevering de eigendom van de zaken aan Bergh Bedrijven dan wel de aanbesteder over te dragen. Zolang een dergelijke verklaring niet is afgegeven is de koopprijs der geleverde zaken in ieder geval niet opeisbaar. Bergh Bedrijven is overigens niet verplicht een dergelijke verklaring te verlangen.

Artikel 32: Acceptatie en weigering

32.1 De levering wordt geacht eerst correct te hebben plaatsgevonden na goedkeuring van Bergh Bedrijven en de aanbesteder.
32.2 Goedkeuring en aanvaarding gelden uitsluitend voor de hoeveelheid en de uiterlijke staat van de geleverde zaken. Indien de zaken verpakt en/of gebundeld worden afgeleverd, hebben goedkeuring en aanvaarding slechts betrekking op de hoeveelheid en de uiterlijke staat van de colli.
32.3 In geval van afkeuring zal Bergh Bedrijven de opdrachtnemer hiervan zo snel mogelijk in kennis stellen. De opdracht nemer zal afgekeurde zaken op eerste verzoek afvoeren. Bij gebreke van verwijdering van de afgekeurde zaken is Bergh Bedrijven gerechtigd deze op kosten van en voor risico van de opdrachtnemer te retourneren.
32.4 Onverminderd het recht van ontbinding en eventuele schadevergoeding, heeft Bergh Bedrijven na afkeuring het recht binnen een door haar te stellen redelijke termijn levering te verlangen van nieuwe zaken die wel aan de eisen voldoen.

B. ONDERAANNEMING

Artikel 33: Algemeen

33.1 In geval van onderaanneming gelden niet alleen de artikelen uit dit hoofdstuk B, doch tevens de artikelen uit het Algemeen Gedeelte en voorts de artikelen uit het voorgaande hoofdstuk A voor zover de levering van zaken mede in de overeenkomst van onderaanneming is begrepen.

Artikel 34: Aanvang en oplevering van het werk

34.1 De opdrachtnemer zal met de uitvoering van de werkzaamheden een aanvang nemen op het tijdstip, vermeld in de overeenkomst tussen Bergh Bedrijven en de opdrachtnemer. Indien in de overeenkomst geen datum en/of tijdstip waarop de opdrachtnemer met zijn werkzaamheden zal moeten aanvangen is vermeld, zal Bergh Bedrijven deze bepalen. De opdrachtnemer zal de werkzaamheden uitvoeren overeenkomstig het in de overeenkomst vermelde respectievelijk het laatst geldende tijdschema (al dan niet genaamd werkschema, detailplanning of anderszins), de werkzaamheden zodanig coördineren en organiseren – waaronder het inzetten van voldoende en vakkundig personeel – dat dit tijdschema zonder stagnatie door hem kan worden nagekomen en de werkzaamheden opleveren op het tijdstip vermeld in de overeenkomst en het tijdschema. Indien dit tijdstip niet wordt gehaald zal hij in ieder geval zorgdragen voor oplevering van de werkzaamheden op een zodanig tijdstip dat Bergh Bedrijven het werk op de tussen haar en de aanbesteder overeengekomen, dan wel op de voordien gelegen door Bergh Bedrijven geplande opleveringsdatum ruimschoots in gereedheid kan hebben.
34.2 Bergh Bedrijven heeft recht de volgorde van de uit te voeren werkzaamheden te wijzigen en/of het tijdschema aan te passen in geval zij dit wenselijk oordeelt in verband met de voortgang van het werk, zonder deswege tot vergoeding van schade en kosten te zijn gehouden. Bergh Bedrijven zal de opdrachtnemer ter zake zo spoedig als mogelijk een dergelijke wijziging berichten en desgewenst schriftelijk bevestigen.
34.3 Indien de opdrachtnemer zijn contractuele prestatie niet op het overeengekomen tijdstip dan wel binnen het overeen gekomen tijdschema zal kunnen voltooien, is hij verplicht Bergh Bedrijven hiervan onmiddellijk schriftelijk in kennis te stellen en alle maatregelen te treffen teneinde alsnog tijdig in gereedheid te zijn. Wanneer de opdrachtnemer in verband met het vorenstaande extra kosten moet maken zoals overwerkvergoedingen en dergelijke, dan komen deze kosten uitdrukkelijk voor zijn rekening.
34.4 Onverminderd het bepaalde in artikelen 21 en 22 van deze voorwaarden, is de opdrachtnemer ten opzichte van Bergh Bedrijven geheel aansprakelijk voor eventuele kortingen/boetes/schadeclaims die door de aanbesteder en/of derden ten laste van Bergh Bedrijven worden gebracht wegens te late oplevering van het werk ten gevolge van door de opdrachtnemer (mede) veroorzaakte stagnatie.
34.5 De opname van de werkzaamheden van de opdrachtnemer aan Bergh Bedrijven en de goedkeuring en aanvaarding daarvan door Bergh Bedrijven geschiedt steeds onder de voorwaarde dat deze werkzaamheden uiteindelijk door de aanbesteder bij de oplevering van het werk door Bergh Bedrijven worden goedgekeurd en aanvaard.
34.6 De opdrachtnemer doet afstand van zijn recht zijn verplichtingen ingevolge de overeenkomst op te schorten, waaronder van zijn retentierecht.
34.7 Bergh Bedrijven is, onverminderd haar (opschortings)rechten die haar op grond van de wet toekomen, gerechtigd haar betalingsverplichtingen op te schorten indien de opdrachtnemer tekortschiet dan wel Bergh Bedrijven het vermoeden heeft dat hij zal gaan tekortschieten, ongeacht of deze (dreigende) tekortkoming toerekenbaar is.

Artikel 35: Aansprakelijkheid na oplevering

35.1 De opdrachtnemer is na oplevering zowel aansprakelijk voor zichtbare als onzichtbare gebreken.
35.2 De toepasselijkheid van artikel 7:761 lid 1 BW is uitgesloten.

Artikel 36: Onderhoudstermijn

36.1 Tenzij anders schriftelijk overeengekomen, geldt in de verhouding tussen de opdrachtnemer en Bergh Bedrijven een onderhoudstermijn die aanvangt bij oplevering door de opdrachtnemer van zijn werkzaamheden aan Bergh Bedrijven althans vanaf het moment dat Bergh Bedrijven haar werk aan de aanbesteder heeft opgeleverd en eindigt 6 maanden na oplevering van het werk door Bergh Bedrijven aan de aanbesteder. Indien tussen de aanbesteder en Bergh Bedrijven een langere onderhoudstermijn dan 6 maanden geldt, zal die langere termijn ook gelden in de verhouding tussen de opdrachtnemer en Bergh Bedrijven. De onderhoudstermijn tussen Bergh Bedrijven en de opdrachtnemer eindigt niet eerder dan de onderhoudstermijn tussen de aanbesteder en Bergh Bedrijven.

Artikel 37: Over te leggen bescheiden; administratieve verplichtingen

37.1 De opdrachtnemer verstrekt voorafgaand aan of bij het sluiten van de overeenkomst:
– een kopie van een recent uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel van de onderneming;
– zijn B.T.W.-identificatienummer en (indien van toepassing) loonheffingennummer;
– een recente ‘Verklaring betalingsgedrag keten- en inlenersaansprakelijkheid’(niet ouder dan één maand);
37.2 De opdrachtnemer is gehouden zijn wettelijke verplichtingen tot afdracht loonbelasting en sociale premies, voor zover direct en indirect verband houdende met het aan hem opgedragen werk, na te komen.
37.3 Voor aanvang van de werkzaamheden verstrekt de opdrachtnemer een overzicht van de werknemers die op het werk worden ingezet met vermelding van hun volledige namen, geboortedatum en nationaliteit. Van arbeidskrachten van buiten de Europese Economische Ruimte (EER) dient ook een kopie van het geldige identiteitsbewijs en een kopie van de geldige verblijfs- en tewerkstellingsvergunning te zijn bijgevoegd.
37.4 Onverminderd het bepaalde in artikel 10 van deze voorwaarden, is de opdrachtnemer niet bevoegd gebruik te maken van ter beschikking gestelde (“uitgeleende”) arbeidskrachten dan na van Bergh Bedrijven voorafgaand verkregen schriftelijke toestemming. Bij uitbesteding van het werk respectievelijk inlening van arbeidskrachten als hierboven bedoeld, is de opdrachtnemer verplicht de administratieve voorschriften ex artikel 16b lid 10 CSV respectievelijk artikel 16a lid 1 CSV alsook de bepalingen van het G-rekeningbesluit 1991 stipt en volledig na te leven.
37.5 In de overeenkomst is vermeld of de opdrachtnemer een mandagenregister bijhoudt. Een mandagenregister dient volledig te worden ingevuld en bevat tenminste de volgende gegevens:

a. NAW-gegevens opdrachtnemer;

b. NAW-gegevens aanbesteder;

c. datum;

d. projectnummer-/werknummer;

e. contractnummer van de overeenkomst van onderaanneming;

f. projectnaam en plaats;

g. volledige namen en voorletters van de werknemers van de opdrachtnemer;

h. weeknummer;

i. aantal gewerkte uren per werknemer inclusief begin- en eindtijd.

37.6 Het mandagenregister dient te worden ondertekend door de opdrachtnemer, waarmee deze tevens verklaart dat:

a. de werknemers op de voorgeschreven wijze in de administratie van de opdrachtnemer worden verwerkt;

b. de werkelijk betaalde lonen van de werknemers in overeenstemming zijn met de vereisten op grond van de Wet Minimumloon (WML) en de van toepassing zijnde cao;

c. voor deze werknemers de wettelijk verschuldigde premies en belastingen worden afgedragen alsmede (voor zover van toepassing) de premies vanuit de van toepassing zijnde cao;

d. door opdrachtnemer geen andere werknemers of door hem ingeleende werknemers op dit project worden ingezet, tenzij vooraf schriftelijke toestemming Bergh Bedrijven is verkregen.

37.7 Een mandagenregister dient wekelijk ter goedkeuring aan Bergh Bedrijven te worden voorgelegd. Bergh Bedrijven is te allen tijde bevoegd om de juistheid van het mandagenregister te controleren.
37.8 Bergh Bedrijven heeft overeenkomstig het bepaalde in de Uitvoeringsregeling verplicht gebruik BSN, de bevoegd heid om het BSN van iedere persoon die vanwege opdrachtnemer werkzaamheden op de bouwplaats verricht te verzamelen en te bewaren. Deze personen dienen zich op eerste verzoek aan Bergh Bedrijven te legitimeren door het tonen van een geldig identiteitsbewijs waarop de nationaliteit en (indien van toepassing) de verblijfsstatus is vermeld. Van dit document zal Bergh Bedrijven het BSN, het soort identiteitsbewijs, het nummer en de geldigheidsduur van de personen overnemen, evenals de voorletters, achternaam, geboortedatum en nationaliteit.
37.9 Bergh Bedrijven heeft het recht de ter zake van het aan de opdrachtnemer opgedragen werk verschuldigde loonbelasting en sociale premies, waarvoor zij ingevolge de Wet Ketenaansprakelijkheid hoofdelijk aansprakelijk is, aan de opdrachtnemer te voldoen door storting op diens geblokkeerde rekening (g-rekening).
37.10 Indien Bergh Bedrijven redelijkerwijs tot het oordeel kan komen dat door de opdrachtnemer ter zake van het aan hem opgedragen werk een hogere percentage aan loonbelasting en sociale premies verschuldigd zal zijn dan het percentage dat in de overeenkomst is vastgesteld, kan Bergh Bedrijven het op de g-rekening te storten percentage wijzigen.
37.11 Indien de opdrachtnemer personen tewerkstelt die niet voldoen aan de vereisten van dit artikel, is Bergh Bedrijven gerechtigd deze personen met onmiddellijke ingang de toegang tot het werk te ontzeggen. Schade, gevolgschade daaronder begrepen, die Bergh Bedrijven hierdoor lijdt, komt voor rekening van de opdrachtnemer.
37.12 De opdrachtnemer is gehouden te gedogen dat Bergh Bedrijven een onafhankelijke registeraccountant of accountant administratieconsulent de boeken en de administratie van de opdrachtnemer onverwacht en/of periodiek laat controleren op naleving van de voor de opdrachtnemer geldende verplichtingen uit dit artikel, de andere artikelen van deze voorwaarden en de overeenkomst. Bergh Bedrijven is tot een dergelijke controle nimmer verplicht. Indien het onderzoek oplevert dat een of meer verplichtingen niet zijn nageleefd dan komen de kosten van het onderzoek volledig voor rekening van de opdrachtnemer.
37.13 Indien aan Bergh Bedrijven boetes worden opgelegd door de Arbeidsinspectie, welke boetes zijn veroorzaakt door de opdrachtnemer, zal de opdrachtnemer Bergh Bedrijven ter zake vrijwaren althans schadeloos stellen.

Artikel 38: Wet arbeid vreemdelingen

38.1 De opdrachtnemer staat er voor in dat hij alle hem in het kader van de Wet arbeid vreemdelingen opgelegde verplichtingen, zoals nader omschreven in de overeenkomst, het bestek et cetera, tijdig en correct zal nakomen.
38.2 De opdrachtnemer verplicht zich ertoe de verplichtingen die hem op grond van artikel 37 zijn opgelegd ook op te leggen aan alle onderaannemers en dergelijke die hij eventueel ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst inschakelt en de nakoming van deze verplichting ten genoege van Bergh Bedrijven aan te tonen.
38.3 De opdrachtnemer vrijwaart Bergh Bedrijven voor de mogelijke gevolgen, daaronder uitdrukkelijk doch niet uitsluitend begrepen de oplegging van een eventuele administratieve boete ingeval van een tekortkoming in de nakoming van de in de vorige leden opgelegde verplichtingen, althans vergoedt Bergh Bedrijven een bedrag gelijk aan de door Bergh Bedrijven te betalen boete en andere te maken kosten.

Artikel 39: Bijzondere verplichtingen

39.1 De opdrachtnemer is verplicht uitsluitend de door Bergh Bedrijven gegeven orders en aanwijzingen op te volgen. Indien dit tussen Bergh Bedrijven en de opdrachtnemer is overeengekomen dient de opdrachtnemer tevens de orders en aanwijzingen op te volgen van de aanbesteder of die van de door de aanbesteder aangewezen (bouw)directie.
39.2 De opdrachtnemer is gehouden de (veiligheids-)voorschriften van de Arbowet en de aanwijzingen van de arbeidsinspectie evenals van de eventueel door Bergh Bedrijven ingeschakelde derden-adviseur(s), onder andere voor wat betreft het logistieke gebeuren, op te volgen. De opdrachtnemer staat in voor de deugdelijkheid van de door hem gebruikte respectievelijk te gebruiken werktuigen en ander materiaal, evenals voor het feit dat dit aan alle (wettelijke) nationale en Europese eisen en voorschriften voldoet. Desgevraagd dient de opdrachtnemer dat ten genoegen van Bergh Bedrijven aan te tonen. Bergh Bedrijven is gerechtigd elke betalingsverplichting op te schorten totdat de opdrachtnemer aan het bepaalde in dit lid heeft voldaan.
39.3 De door de opdrachtnemer uit te voeren werkzaamheden/leveranties dienen binnen de geldende en desgevraagd bekend gemaakte werktijden van Bergh Bedrijven te geschieden.
39.4 Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden door de opdrachtnemer moet steeds een gemachtigde van de opdrachtnemer op het werk aanwezig zijn. Zijn naam dient bekend te zijn bij Bergh Bedrijven. Bij de aanvang, onderbreking of beëindiging van de werkzaamheden dient deze zich te melden bij Bergh Bedrijven, welke beoordeelt of de opdrachtnemer in deze volgens de afspraken handelt.
39.5 De opdrachtnemer zorgt ervoor dat de in artikel 39.4 genoemde gemachtigde de Nederlandse taal vaardig is en zijn mensen in hun taal instrueert.
39.6 Bergh Bedrijven heeft de bevoegdheid de werknemers van de opdrachtnemer op het werk de toegang tot het werk te ontzeggen respectievelijk deze te laten verwijderen wegens ongeschiktheid, ordeverstoring, wangedrag (waaronder alcoholgebruik) etcetera.
39.7 De opdrachtnemer wordt geacht volledig op de hoogte te zijn van de ter plaatse geldende wettelijke, provinciale, gemeentelijke en waterschapsbepalingen die voor de opslag, verpakking en afvoer van afkomende en overtollige materialen in acht genomen dienen te worden. De opdrachtnemer dient Bergh Bedrijven ter zake te vrijwaren. De opdrachtnemer dient zelf voor zijn rekening voor de benodigde container(s) zorg te dragen, tenzij anderszins overeengekomen. Wanneer er sprake is van (rest- of afval)materialen en/of chemische stoffen die niet meer voor het werk benodigd zijn, dan dienen deze materialen te worden afgevoerd met inachtneming van de hiervoor geldende wettelijke bepalingen, door en voor rekening van degenen die deze materialen op het werk in gebruik heeft gehad.
39.8 Na beëindiging van de opgedragen werkzaamheden dient de opdrachtnemer het werk schoon achter te laten.
39.9 Het materiaal, onverschillig of dit door de opdrachtnemer zelf, door derden of door Bergh Bedrijven is geleverd, benevens het hulpmateriaal en -materieel, alles in de ruimste zin des woords, dient door de opdrachtnemer te worden gelost, getransporteerd en opgeslagen overeenkomstig de aanwijzingen van Bergh Bedrijven en/of de aanbesteder.
39.10 Wanneer tekeningen ten behoeve van de voortgang van het werk aan de opdrachtnemer ter beschikking worden gesteld dienen deze aan het einde van de werkdag aan Bergh Bedrijven te worden teruggegeven.
39.11 Indien de werkzaamheden moeten worden verricht op of aan al gereedgekomen onderdelen van het werk, moet de opdrachtnemer beschermende maatregelen nemen om beschadiging en/of vervuiling te voorkomen en wordt de niettemin geconstateerde beschadiging en/of vervuiling geacht in strijd met vorenstaande verplichting door de opdrachtnemer te zijn toegebracht, behoudens de mogelijkheid van tegenbewijs door de opdrachtnemer.

Download PDF